SWIPE ЗА ДА СМЕНИШ ПОСТ

“Постои индиција дека радиоактивен отпад се горел во Дрисла”

Македонче:

извор: @ViktoryNik

1596
4 0

Слични: